CONNA

  • hình ảnh

Phần mềm Quản lý Hợp đồng: Đơn vị Thi Công Xây Lắp - CONNA Phiên bản Thi Công Xây Lắp

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Phần mềm phát triển với cách tiếp cận mới, sử dụng giao diện đẹp của bộ Office 2007, font chữ Unicode và quản trị dữ liệu dùng chung theo mô hình Client/ Server, tích hợp trên các máy Chủ dữ liệu của các đơn vị....

Liên hệ
Đăng ký mua