Giới thiệu

Trung tâm kinh doanh và chuyển giao công nghệ


Chức năng, nhiệm vụ:

- Nghiên cứu thị trường ứng dụng CNTT trong tư vấn, thiết kế Xây dựng.
 
- Lập kế hoạch xây dựng hoặc nâng cấp phần mềm theo từng giai đoạn phù hợp với định hướng phát triển chung của Công ty.
 
-Xây dựng các phần mềm Ứng dụng tin học trong thiết kế tư vấn xây dựng.
 
- Xây dựng các chương trình hỗ trợ - phục vụ công tác tự động hoá trong tư vấn thiết kế.
 
- Xây dựng mạng lưới bán hàng, dịch vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ, các chương trình bảo hành, bảo trì phần mềm theo đúng quy định của Công ty.
 
 
Sản phẩm và dịch vụ:
 
1.  MBW: Tính toán móng băng
 
2.  MDW: Tính toán móng đơn
 
3.  MCW: Tính toán móng cọc
 
4.  VINASAS: Tính toán thiết kế kết cấu khung hỗn hợp
 
5.  KPW: Tính toán thiết kế khung phẳng
 
6.  RDW: Bổ sung tiêu chuẩn Việt Nam vào các phần mềm SAP, STAAD, ETABS
 
7.  SUMAC: Mô phỏng địa hình, tính toán san nền
 
8.  ESCON: Tính đơn giá dự toán
 
9.  stCAD: Hỗ trợ vẽ kỹ thuật xây dựng và tự động tính tiên lượng
 
10.  CICTKT: Phần mềm trợ giúp tạo bảng thống kê thép (miễn phí đối với đơn vị, cá nhân đã mua pm khác)
 
Các phần mềm khác theo đơn đặt hàng của khách hàng
 
Liên hệ: Trung tâm Kinh doanh và chuyển giao công nghệ - Tầng 6 tòa nhà CIC - CDC
 
Giám đốc Trung tâm: Ninh Văn Bình
 
Điện thoại: 0243 9741436