Phần mềm CUSTIC

  • hình ảnh

CUSTIC

Price: Liên hệ
Summary:

CUSTIC: Phần mềm mô phỏng ảnh hưởng của tiếng ồn Với các điều kiện cụ thể tại khu vực đánh giá được nhập vào phần mềm, CUSTIC cho phép mô phỏng về hình học và đánh giá tác động của tiếng ồn.

Contact
Register to buy