ESPA

ESPA - Hệ Thống Quản Lý Sản Xuất Nước Sạch - Dịch Vụ Khách Hàng Sử Dụng Nước

Price: Theo dự án
Giới thiệu:

Quản lý sản xuất nước sạch, Quản lý mạng lưới tuyến ống kỹ thuật, Quản lý khách hàng, Quản lý chất lượng nước, Quản lý thất thoát

Contact
Register to buy