Hãng Canarina

  • hình ảnh

Hãng Canarina

Price: Liên hệ
Summary:

DISPER software là một phần mềm phân tích sự phát tán không khí ô nhiễm. Chương trình của phần mềm sẽ tính toán nồng độ chất ô nhiễm trong mỗi điểm của không khí, xem xét trong những nguồn gây ô nhiễm và các điều...

Contact
Register to buy