MAPPRO

  • hình ảnh

Mappro - Phần mềm Quản lý Quy hoạch và Hạ tầng kỹ thuật Đô thị

Price: Theo dự án
Summary:

MAPPRO là một giải pháp phần mềm nhằm xây dựng các Hệ thống phục vụ cho các công tác Quản lý quy hoạch đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng các công nghệ xử lý bản đồ và GIS, gắn liến với các...

Contact
Register to buy