Phần mềm FETs VIEW

FETs VIEW

Price: Liên hệ
Giới thiệu:

Là một hệ thống mô hình sự phát tán trong không khí tích hợp với các mô hình phân tán hóa chất trong không khí như AERMOD (hoặc CALPUFF) để tạo nên một hệ thống có khả năng kiểm kê cấp độ phát thải, theo...

Contact
Register to buy

Thu Trang

0398858897

Từ Thị Thảo

0326807661