Phần mềm PERS (Xem lại Môi trường Đi bộ)

  • hình ảnh
  • hình ảnh

PERS

Price: Liên hệ
Summary:

PERS (Phần mềm Xem lại Môi trường Đi bộ) là ứng dụng phần mềm mới và động để đánh giá chất lượng của môi trường cho phần dành để đi bộ. PERS có thể hộ trợ đưa ra các cơ hội để cải thiện đường...

Contact
Register to buy

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

0398858897