Phần mềm tối ưu hóa mạng lưới giao thông TRANSYT

  • hình ảnh

TRANSYT

Price: Liên hệ
Summary:

TRANSYT là giải pháp để thiết kế, mô hình và nghiên cứu năng lực giao thông tại các nút giao riêng biệt cho tới cả mạng lưới phức tạp. TRANSYT có thể nhanh chóng đánh giá được sự thực thi của một nút giao riêng...

Contact
Register to buy

Thu Trang

0398858897

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Hùng

0976268036