Sản phẩm và Dịch vụ của BREEZE

  • hình ảnh

Hãng BREEZE

Price: Liên hệ
Summary:

BREEZE®, phần mềm mô hình hoá phân tán không khí, cháy, nổ và đánh giá rủi ro hàng đầu trên thị trường được hơn 4.000 chuyên gia EHS sử dụng trong các cơ quan chính phủ, công nghiệp, tư vấn và học thuật ở 90...

Contact
Register to buy