Phần mềm ARTM VIEW

  • hình ảnh

ARTM VIEW

Price: Liên hệ
Summary:

Là một giao diện sử dụng cho mô hình ARTM, được xem là tiêu chuẩn mới cho mô hình hóa và tính toán về sự phát tán và lắng đọng của các vật liệu bức xạ trong không khí theo quy định của Luật hạt...

Contact
Register to buy

Thu Trang

0398858897

Từ Thị Thảo

0326807661