Phần mềm CALRoads VIEW

  • hình ảnh

CALRoads VIEW

Price: Liên hệ
Summary:

Là một mô hình phân tán hóa chất ô nhiễm trong không khí đối với giao thông đô thị, dự đoán nồng độ ô nhiễm không khí của khí (CO,NO2), dạng hạt (PM), và các loại khí trơ khác từ phương tiện nhàn rỗi hoặc...

Contact
Register to buy

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

0398858897