CONNA

  • hình ảnh

Phần mềm Quản lý Hợp đồng: Đơn vị Chủ đầu tư - CONNA Phiên bản Chủ đầu tư

Price: Theo dự án
Summary:

Quản lý hợp đồng, phần mềm phát triển với cách tiếp cận mới, sử dụng giao diện đẹp của bộ Office 2007, font chữ Unicode và quản trị dữ liệu dùng chung theo mô hình Client/ Server, tích hợp trên các máy Chủ dữ liệu...

Contact
Register to buy