CIC PLANNING

  • hình ảnh

Phần mềm Quản lý Dự Án - CIC PLANNING

Price: Theo dự án
Summary:

Quản lý điều hành thực hiện các dự án, theo dõi tiến độ thi công, xây lắp, nghiệm thu, thanh quyết toán các hạng mục của từng dự án.

Contact
Register to buy