Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

Lượt xem 150

Vào 8h00 ngày 15/04 vừa qua, Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Tại Đại hội nhiều nội dung và nhân sự đã được thống nhất hứa hẹn một nhiệm kỳ mới với nhiều sự khởi sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trước khi bước vào các nội dung chính, ông Ninh Văn Bình - Trưởng ban kiểm soát đã đọc bản kiểm tra tư cách đại biểu, theo đó, có 24 trên 45 cổ đông có mặt tại Đại hội với tổng số quyền biểu quyết đạt 629.111/675.000 cổ phiếu.

Tiếp đó, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua danh sách đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm tra tư cách đại biểu và ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

* Đoàn chủ tịch Đại hội:
1.     Ông Đặng Đức Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa.
2.     Ông Nguyễn Hoàng Hà –  Uỷ viên HĐQT.
3.     Bà Hoàng Thị Hương Loan – Kế toán trưởng.

 

* Ban Thư ký: 2
-        Ông Mai Anh Tuấn - Trưởng Ban Thư ký
-        Bà Nguyễn Thị Hằng -Ủy viên

 

* Ban Kiểm tra tư cách đại biểu: 2
-        Ông Ninh Văn Bình - Trưởng ban
-        Bà Đinh Thị Minh Xuyến - Ủy viên

 

* Ban Kiểm phiếu: 3
-        Bà Vũ Thị Hương Thảo - Trưởng ban
-        Bà Nghiêm Thị Thu Hà - Ủy viên
-        Bà Nguyễn Thanh Tú - Ủy viên

Để mở đầu các nội dung chính thức, ông Đặng Đức Hà đã phát biểu khai mạc đại hội. Tiếp đó, Đại hội đã lắng nghe các báo cáo:
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã có kết quả kiểm toán do bà Hoàng Thị Hương Loan - Kế toán trưởng trình bày;


- Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch 2022 do ông Đặng Đức Hà - Chủ tịch HĐQT trình bày;


- Báo cáo của BGĐ về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch 2022 do ông Nguyễn Hoàng Hà - Tổng Giám đốc Công ty trình bày;


- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 – 2021 do ông Ninh Văn Bình - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày;
- Báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 do ông Đặng Đức Hà – CTHĐQT trình bày.
- Nghe các tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt mức cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021; mức cổ tức và trích các quỹ năm 2022.

 

Sau các báo cáo, Đại hội đã tiến hành thảo luận và nhận được một số ý kiến góp ý và đánh giá mang nhiều giá trị và ý nghĩa từ ông Phạm Văn Hạc và ông Nguyễn Bá Minh:

 

Sau phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành nghe các tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt mức cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021; mức cổ tức và trích các quỹ năm 2022.

Tiếp sau đó, Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.  

  

 

Sau phần bầu cử và kiểm phiếu trên tinh thần khách quan và dân chủ, Đại hội thống nhất với kết quả như sau:

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới: 

  • Đặng Đức Hà
  • Nguyễn Hoàng Hà
  • Lương Thành Hưng
  • Đặng Thanh Hải
  • Mai Anh Tuấn

 

Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới:

  • Đinh Thị Hương Giang
  • Nguyễn Văn Quang
  • Ninh Văn Bình

Sau khi thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội với 100% tỷ lệ đồng ý, Đại hội đã kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Như vậy, Đại hội cổ đông đã được tổ chức thành công tốt đẹp, các nghị quyết và nhân sự được thông qua với tính nhất trí cao từ Đại hội. 

Một số hình ảnh khác từ Đại hội: