Tư vấn dự án

Với đội ngũ cán bộ là những Thạc sỹ, Kỹ sư, Cử nhân với chuyên ngành Điện tử viễn thông, Tự động hóa, Công nghệ thông tin,  Phần mềm… với hơn 25 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị công nghệ,  dịch vụ tư vấn CNTT nói chung và dịch vụ tư vấn đấu thầu nói riêng, có trình độ am hiểu về các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT, có đầy đủ các Chứng chỉ Lập và Quản lý dự án, Giám sát thi công dự án, Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT,... theo Nghị định 102 của Chính phủ, Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày tháng năm 2019 của Chính phủ và Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệm vụ đấu thầu, Chứng chỉ hành nghề đấu thầu theo Luật đấu thầu số 43 và Nghị định 63 của Chính phủ. CIC sẽ giúp quý khách hàng triển khai thành công các dự án CNTT và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Những lĩnh vực hoạt động chính:

+ Tư vấn quản lý dự án;

+ Tư vấn đấu thầu;

+ Tư vấn lập dự án, đề cương, thiết kế chi tiết và dự toán cho các dự án CNTT khối cơ quan Nhà nước;

+ Tư vấn thẩm tra và tư vấn giám sát  công tác triển khai dự án CNTT;

+ Tư vấn giải pháp về CNTT, viễn thông.

+ Tư vấn giải pháp về thiết bị giám sát, an ninh, bảo mật...

+ Tư vấn các giải pháp dịch vụ trực tuyến, giải pháp Portal…

+ Thi công, lắp đặt thiết CNTT, hệ thống mạng LAN, WAN…..

 

1. Tư vấn quản lý dự án

a. Quản lý tiến độ, quản lý chất lượng;

b.    Quản lý chi phí;

c.    Quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng;

d.    Quản lý rủi ro;

e.    Các nội dung quản lý khác.

Chi tiết như sau:

•    Đánh giá tình trạng hiện tại của việc thực hiện dự án và nắm rõ các quy trình thực hiện dự án để lập kế hoạch quản lý và kiểm soát dự án;

•    Đánh giá các thay đổi liên quan đến thiết kế , thi công xây dựng, mua sắm vật tư, thiết bị, an toàn lao động , vệ sinh mối trường và phòng chống cháy, nổ, chạy thử nghiệm thu và bàn giao công trình, đào tạo vận hành: đề xuất cho Chủ đầu tư các biện pháp thích hợp để đảm bảo các thay đổi trên không ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng và tiến độ thực hiện dự án;

•    Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn lựa chọn nhà thầu;

•    Kiểm tra, điều hành tiến độ và chất lượng thực hiện hợp đồng của các nhà thầu theo đúng hợp đồng đã ký;

•    Xem xét, kiểm tra các tài liệu của các nhà thầu, các nhà tư vấn khác theo hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư;

•    Giám sát và điều hành các nhà thầu thực hiện tiến độ do các nhà thầu khác lập và hiệu chỉnh, lập lại tiến độ thực hiện dự án (nếu cần thiết) phù hợp với tổng tiến độ và các mốc quan trọng đã được duyệt;

•    Theo dõi, đánh giá và báo cáo mức độ hoàn thành tiến độ của các nhà thầu. Xử lý khi có chậm trễ và có biện pháp xác thực nhằm hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư;

•    Giám sát và điều hành các nhà thầu thực hiện các công việc phù hợp với các mốc và các khoảng thời gian quan trọng của dự án;

•    Xem xét, kiểm tra biện pháp tổ chức thi công, kế hoạch chất lượng của nhà thầu;

•    Quản lý rủi ro liên quan đến dự án;

•    Lập, kiểm tra, điều hành kế hoạch và các điều kiện để tiến hành thí nghiệm, kiểm định, chạy thử, nghiệm thu cho phù hợp với tổng tiến độ;

•    Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc lập và thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ của các nhà thầu;

•    Thông báo cho các Chủ đầu tư về tính đầy đủ của các công việc trước khi tiến hành nghiệm thu;

•    Kiểm tra kế hoạch, điều hành quá trình đào tạo của các nhà thầu đào tạo, hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ của các nhà thầu;

•    Và những công việc liên quan khác…

 

2. Tư vấn đấu thầu

Cung cấp dịch vụ lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu các gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu xây lắp, gói thầu tư vấn…..

+ Tư vấn quá trình mời thầu, tổ chức đấu thầu và xử lý những vấn đề phát sinh trong đấu thầu;

+ Tư vấn về việc lập và hoàn thiện thủ tục pháp lý trong quá trình đấu thầu;

+ Cam kết hồ sơ yêu cầu/ hồ sơ mời thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật, yêu cầu về mặt tài chính, thương mại theo yêu cầu của tổng gói thầu, tổng dự án;

+ Phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

+ Tư vấn thương thảo hợp đồng, hoàn thiện hợp đồng trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt.

+ Tất cả các tài liệu và thông tin liên quan đều được bảo mật theo quy định.

 

3. Tư vấn lập dự án, thiết kế chi tiết và dự toán

 

4. Tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát công tác triển khai dự án CNTT

 

5. Tư vấn giải pháp, cung cấp các giải pháp CNTT

 

6. Cung cấp, lắp đặt thiết bị CNTT, thi công hệ thống mạng LAN, WAN…