Tư vấn lập đơn giá, chỉ số giá

Trên cơ sở các bộ định mức dự toán xây dựng công trình (định mức xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, khảo sát, công ích...) của Bộ Xây Dựng và các Bộ chuyên ngành khác; Thông tư 02/2011/TT-BXD hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng, Thông tư 06/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công  xây dựng công trình; Quyết định số 1134/QĐ-BXD về việc công cố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư  xây dựng; Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;.. và nhiều văn bản khác liên quan. Công ty cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC đã tư vấn lập đơn giá xây dựng cơ bản, tư vấn lập chỉ số giá cho nhiều tỉnh trên khắp cả nước: Hà Giang, Điện Biên, Tuyên Quang, Bắc Kạn,  Sơn La, Lào Cai, Lạng Sơn, Đắk Nông, Ninh Bình,...