Phần mềm CALRoads VIEW

  • hình ảnh

CALRoads VIEW - Phần mềm mô hình hóa phân tán hóa chất ô nhiễm trong không khí

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Là một mô hình phân tán hóa chất ô nhiễm trong không khí đối với giao thông đô thị, dự đoán nồng độ ô nhiễm không khí của khí (CO,NO2), dạng hạt (PM), và các loại khí trơ khác từ phương tiện nhàn rỗi hoặc...

Liên hệ
Đăng ký mua

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661