CUSTIC

  • hình ảnh

CUSTIC - Phần mềm mô phỏng ảnh hưởng của tiếng ồn

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

CUSTIC là phần mềm mô phỏng ảnh hưởng của tiếng ồn Với các điều kiện cụ thể tại khu vực đánh giá được nhập vào phần mềm, CUSTIC cho phép mô phỏng về hình học và đánh giá tác động của tiếng ồn.

Liên hệ
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

039 885 8897