AUSTAL VIEW

  • hình ảnh

AUSTAL VIEW - Phần mềm theo dõi sự phân tán trong không khí của hạt Lagrangia

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

AUSTAL VIEW là giao diện đồ họa cho mô hình AUSTAL, có 3 phiên bản (T, G và TG) và 1 module add-on. AUSTAL2000 là mô hình theo dõi sự phân tán trong không khí của hạt Lagrangian (đặt theo tên nhà toán học Lagrange)....

Liên hệ
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Thu Trang

039 885 8897

Từ Thị Thảo

0326807661