Phần mềm PICADY

  • hình ảnh

PICADY - Phần mềm đánh giá sức chứa và trì hoãn ở nơi ưu tiên giao nhau

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

PICADY đánh giá sức chứa và trì hoãn ở nơi ưu tiên giao nhau Kết hợp nghiên cứu mở rộng của TRL trong thiết kế chỗ giao nhau đang dùng và dự báo tỷ lệ tai nạn, sức chứa, chiều dài hàng đợi và sự...

Liên hệ
Đăng ký mua

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661