Safeti Offshore

  • hình ảnh

Safeti Offshore - Phương pháp đánh giá rủi ro

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Safeti Offshore cung cấp một cách tiếp cận tiêu chuẩn có cấu trúc và hệ thống dành cho việc tiến hành đánh giá định lượng rủi ro ngoài khơi. Nó cung cấp nhiều khả năng mạnh mẽ chính xác, linh hoạt và phong phú để...

Liên hệ
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

039 885 8897