Hướng dẫn lập báo cáo Kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

18/09/2023

Lượt xem 786

Có 1912 cơ sở phải thực hiện kiểm kê và nộp báo cáo Kiểm kê khí nhà kính cho nhà nước theo quy định.

Quy định lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính

Kiểm kê khí nhà kính là hoạt động thu thập thông tin, số liệu về các nguồn phát thải khí nhà kính (KNK), tính toán lượng phát thải khí nhà kính, hấp thụ khí nhà kính trong một phạm vi xác định và trong một năm cụ thể theo phương pháp và quy trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Hiện nay, theo Quyết Định 1/2022, có 21 lĩnh vực và 1912 cơ sở phải thực hiện kiểm kê và nộp báo cáo kiểm kê khí nhà kính cho nhà nước. Tuy nhiên con số này hiện đang cập nhật thêm bởi theo quy định, danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ cập nhật định kỳ 2 năm/lần.

Do đó, các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng nhiều năng lượng nên triển khai ngay kiểm kê phát thải khí nhà kính để có thể kịp thời đáp ứng yêu cầu của nhà nước cũng như thị trường. Ngoài ra, kết quả kiểm kê khí nhà kính cũng là cơ sở để các doanh nghiệp có thể dựa vào đó và xây dựng được lộ trình giảm phát thải phù hợp và hiệu quả.

Căn cứ Điều 11 mục 4 Nghị định 06/2022/NĐ-CP đã quy định về thời gian lập báo cáo kết quả kiểm kê KNK cấp cơ sở như sau:

a) Cung cấp số liệu liên quan phục vụ kiểm kê KNK của năm trước kỳ báo cáo theo hướng dẫn của Bộ quản lý lĩnh vực trước 31/03/2023;

b) Tổ chức thực hiện kiểm kê KNK cấp cơ sở, xây dựng báo cáo kiểm kê KNK cấp cơ sở định kỳ 2 năm/lần từ 2024 theo mẫu 06 Phụ lục II Nghị định 06/2022/NĐ-CP và gửi UBND cấp tỉnh trước 31/03/2025 để thẩm định;

c) Hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm kê KNK cấp cơ sở gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước 01/12 của kỳ báo cáo từ năm 2025.

Biểu mẫu Báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

Công ty Cổ phần công nghệ và tư vấn CIC gợi ý Biểu mẫu Báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở (mẫu 06 – phụ lục II Nghị định 06/2022/NĐ-CP) để các bạn tham khảo trong quá trình lập báo kết quả theo quy định của Nhà nước về Kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở.

Tải Biểu mẫu Báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở TẠI ĐÂY

Để được hỗ trợ thông tin về dịch vụ kiểm kê khí nhà kính, vui lòng liên hệ hotline: 0866.059.659 / 033.226.8626 – Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC.