Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo văn bản số 340/SGTVTXU-QLKT ngày 13/2/2020 của Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng

22/03/2020

Lượt xem 30

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo văn bản số 340/SGTVTXU-QLKT ngày 13/2/2020 của Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng

I. Văn bản áp dụng. Căn cứ văn bản số 340/SGTVTXU-QLKT ngày 13/2/2020 của Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng về việc áp dụng định mức xây dựng, đơn giá ca máy, đơn giá nhân công để xác định chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP). Căn cứ văn bản số 129/SGTVTXU-QLKT ngày 16/2/2020 của Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng về việc về việc thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Căn cứ văn bản số 452/UBND-QLĐT ngày 17/2/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Căn cứ văn bản số 540/UBND-QLĐT ngày 17/2/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc áp dụng đơn giá ca máy, đơn giá nhân công để xác định chi phí đầu tư xây dựng dự án. II. Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm dự toán Escon A. Tổng hợp các nội dung chính căn cứ theo văn bản hướng dẫn: 1/ Sử dụng hệ thống định mức ban hành tại Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành hệ thống định mức năm 2020 để lập dự toán, dự thầu. 2/ Áp dụng Quyết định số 4299/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc Ban hành mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai: Vùng II (thành phố Lào Cai) là: 2.320.000 đồng/tháng Vùng III (huyện SaPa, Bảo Thắng) là: 2.154.000 đồng/tháng Vùng IV (Các huyện còn lại) là: 2.050.000 đồng/tháng 3/ Áp dụng Quyết định 2422/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành đơn giá ca máy và thiết bị thi công. 4/ Mẫu biểu THKP Hạng mục, THKP Công trình (Tổng dự toán), Chiết tính dự thầu áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. B. Áp dụng các văn bản hướng dẫn trên phần mềm dự toán Escon: